Contact Us

No. Name Department Mobile Numbers Direct Numbers Extn No. Email
1          
2          
3          
4 Mane App1          
5 Rajesh Gosalia Managing Director  9930127901  24127708    htshahcomum@hotmail.com 
6 rajesh          
7          
8 rahul kadam   9930127913       
9 prashant sarnobat   9930127923       
10 Kalpesh Valmiki   9930972255       
11 Kalpesh valmiki   9930972255       
12 Prachiti Komnak Account  8976300153    21  htshahcoprachiti@gmail.com 
13 prachiti komnak   8976300153       
14 Prakash kharat   9930127927       
15 Dilip Pagare Import Do   9930127924  24127708, 24126375  24  htshahcodilip@gmail.com 
16 Dilip pagare   9930127924       
17 GANESH MORE Custom Clerk  9930127926       
18 ganesh more   9930127926       
19 daulat palande Jnpt  9930127904  27243213    htshahcopalande@gmail.com 
20 daulat palande   +919930127902       
21 mohan bhor docks  9930127906  27243213    htshahcomohan@gmail.com 
22 mohan bhor   9930127906       
23 rahul babar docks   9930127916  27240474     
24 rahul babar   +919930127916       
25 bajarang vahaname   +919930127918       
26 bajarang vhanaman docks   9930127918  27240474     
27          
28 mahendra patil docks  9930127915  27240474     
29 mahendra patil   +919930127915       
30 Bhumi Chaudhary   9819007427       
31 pravin nalavde Import Do   9930127921       
32 pravin nalavade   +919930127921       
33 Vijay yadav   8551962483       
34 vijayy yadavv accounts  8551962483       
35 vithal jathar docks  9930127912       
36 rahul kadam Dispatch /import Dept  9930127913  24127708  24  htshahcorahul@gmail.com 
37 mahendra rudani   +919930127909       
38 shrikant mane docks  9930127908       
39 shrikant mane   9930127908       
40 kuldeep yadav dock  9930127917       
41 kuldeep yadav   +919930127917       
42 tanvi shah   9619659517       
43 vijaya moopanar Accounts  9930994390  24127708  23  htshahcovijaya@gmail.com 
44 Vijaya moopanar   9930994390       
45 Shrikant          
46 Kuldeep          
47 radha yadav c.s.e  9819129421  24127708  13  htshahcoradha@gmail.com 
48 radha yad   9819129421       
49 bramhesh gawandi   7506821689       
50 bramhesh Gawande   7506821689       
51 kanchan jadhav cse         
52 vijay app          
53 vinayak palande dock clerk         
54 vinayak app dock clerk         
55 laxminarayan mishra app          
56 laxminarayan mishra   7738986539       
57 Hozefa IT Support  9664696648      hozefa@dakshitsolutions.com 
58 prashant dev          
59 geetha iyer consult  9920859121       
60 arvind shukla acc  9082403495      htshahcoarvind@gmail.com 
61 hemlata gurav accounts  9920383524    22  accounts@htshah.com 
62 pravinnaapp          
63 mansivivek parab cse  9757022526      htshahcomansi@gmail.com 
64 prashant jathar app          
65 sandip tambe   9321725407       
66 harsh gosalia   9619603745       
67 shrikant mane app          
68 Prashant jathar          

© 2009 H.T.SHAH & Co. - All rights reserved
Powered by Inventis Private Limited