Contact Us

No. Name Department Mobile Numbers Direct Numbers Extn No. Email
1 Rajesh Gosalia Managing Director  9930127901  24127708    rajesh.gosalia@htshah.com 
2 Mukesh Dixit Manager (H.O.)  9930127902  24127708, 24126375  19  htshahcomukesh@gmail.com 
3 Prashant Sarnobat Import Do   9930127923  24127708     
4 Kalpesh Valmiki          
5 Ganesh Khot Driver         
6 Prachiti Komnak Account  8976300153    21  htshahcoprachiti@gmail.com 
7 Prakash Kharat Import Do   9930127927  24126375, 24127708     
8 Dilip Pagare Import Do   9930127924  24127708, 24126375  24  htshahcodilip@gmail.com 
9 Prashant Jathar CSE  9930127925    15  htshahcoprashant@gmail.com 
10 GANESH MORE Custom Clerk  9930127926       
11 daulat palande Jnpt  9930127904  27243213    htshahcopalande@gmail.com 
12 mohan bhor docks  9930127906  27243213    htshahcomohan@gmail.com 
13 rahul babar docks   9930127916  27240474     
14 bajarang vhanaman docks   9930179182  27240474     
15 mahendra patil docks  9930127915  27240474     
16 kamlesh dalvi Markiting   9930127910  27240474    htshahcokamlesh@gmail.com 
17 Bhumi Chaudhary          
18 Bharat Shirke          
19 pravin nalavde Import Do   9930127921       
20 vijayy yadavv          
21 ramesh sondekar jnp exports  9930127911  27243213     
22 vithal jathar docks  9930127912       
23 rahul kadam Dispatch /import Dept  9930127913  24127708  24  htshahcorahul@gmail.com 
24 mahendra rudani Custom Clerk  9930127909      htshahcopramod@gmail.com 
25 shrikant mane docks  9930127908       
26 kuldeep yadav dock  9930127917       
27 Karishma P. Mane Account Clark  8879853131    22  htshahcokarishma@gmail.com 
28 vijaya moopanar Accounts  9930994390  24127708  23  htshahcovijaya@gmail.com 
29 radha yadav c.s.e  9819129421  24127708  13  htshahcoradha@gmail.com 
30 devang valia          
31 urmi joshi          
32 rajnish mishra          
33 hemant malankar   9920632233  02224127708  14   
34 bramhesh gawandi          

© 2009 H.T.SHAH & Co. - All rights reserved
Powered by Inventis Private Limited