Contact Us

No. Name Department Mobile Numbers Direct Numbers Extn No. Email
1 Rajesh Gosalia Managing Director  9930127901  24127708    rajesh.gosalia@htshah.com 
2 Mukesh Dixit Manager (H.O.)  9930127902  24127708, 24126375  19  htshahcomukesh@gmail.com 
3 avinash vetale Import Do   9930127928       
4 Kanchan Jadhav C.S.E.  9892409046  24126375, 24127708  12  htshahcokanchan@gmail.com 
5 Prashant Sarnobat Import Do   9930127923  24127708     
6 Brahmesh Gawande          
7 Kalpesh Valmiki          
8 Ganesh Khot Driver         
9 Prachiti Komnak Account  8976300153    21  htshahcoprachiti@gmail.com 
10 Prakash Kharat Import Do   9930127927  24126375, 24127708     
11 Dilip Pagare Import Do   9930127924  24127708, 24126375  24  htshahcodilip@gmail.com 
12 Prashant Jathar CSE  9930127925    15  htshahcoprashant@gmail.com 
13 GANESH MORE Custom Clerk  9930127926       
14 daulat palande Jnpt  9930127904  27243213    htshahcopalande@gmail.com 
15 mohan bhor docks  9930127906  27243213    htshahcomohan@gmail.com 
16 rahul babar docks   9930127916  27240474     
17 bajarang vhanaman docks   9930179182  27240474     
18 mahendra patil docks  9930127915  27240474     
19 kamlesh dalvi Markiting   9930127910  27240474    htshahcokamlesh@gmail.com 
20 Bhumi Chaudhary          
21 Bharat Shirke          
22 pravin nalavde Import Do   9930127921       
23 vijayy yadavv          
24 ramesh sondekar jnp exports  9930127911  27243213     
25 vithal jathar docks  9930127912       
26 rahul kadam Dispatch /import Dept  9930127913  24127708  24  htshahcorahul@gmail.com 
27 mahendra rudani Custom Clerk  9930127909      htshahcopramod@gmail.com 
28 shrikant mane docks  9930127908       
29 kuldeep yadav dock  9930127917       
30 Karishma P. Mane Account Clark  8879853131    22  htshahcokarishma@gmail.com 
31 vijaya moopanar Accounts  9930994390  24127708  23  htshahcovijaya@gmail.com 
32 radha yadav c.s.e  9819129421  24127708  13  htshahcoradha@gmail.com 

© 2009 H.T.SHAH & Co. - All rights reserved
Powered by Inventis Private Limited