Contact Us

No. Name Department Mobile Numbers Direct Numbers Extn No. Email
1 Urmi Joshi   9004720439    470   
2 Rajesh Gosalia Managing Director  9930127901  24127708    rajesh.gosalia@htshah.com 
3 rajesh          
4          
5 Shikha Sinha          
6 Mukesh Dixit Manager (H.O.)  9930127902  24127708, 24126375  19  htshahcomukesh@gmail.com 
7   9930127902       
8 rahul kadam   9930127913       
9 Prashant Sarnobat Import Do   9930127923  24127708     
10 prashant sarnobat   9930127923       
11 Kalpesh Valmiki   9930972255       
12 Kalpesh valmiki   9930972255       
13 Ganesh Khot Driver         
14 Prachiti Komnak Account  8976300153    21  htshahcoprachiti@gmail.com 
15 prachiti komnak   8976300153       
16 Prakash kharat   9930127927       
17 Prakash Kharat Import Do   9930127927  24126375, 24127708     
18 Dilip Pagare Import Do   9930127924  24127708, 24126375  24  htshahcodilip@gmail.com 
19 Dilip pagare   9930127924       
20 Prashant Jathar CSE  9930127925    15  htshahcoprashant@gmail.com 
21 GANESH MORE Custom Clerk  9930127926       
22 ganesh more   9930127926       
23 daulat palande Jnpt  9930127904  27243213    htshahcopalande@gmail.com 
24 daulat palande   +919930127902       
25 mohan bhor docks  9930127906  27243213    htshahcomohan@gmail.com 
26 mohan bhor   9930127906       
27 rahul babar docks   9930127916  27240474     
28 rahul babar   +919930127916       
29 bajarang vahaname   +919930127918       
30 bajarang vhanaman docks   9930127918  27240474     
31          
32 mahendra patil docks  9930127915  27240474     
33 mahendra patil   +919930127915       
34 Bhumi Chaudhary   9819007427       
35 bhumi chaudhary   9819007427       
36 Bharat Shirke   9967925340       
37 Bharat Shirke   9967925340       
38 pravin nalavde Import Do   9930127921       
39 pravin nalavade   +919930127921       
40 vijayy yadavv   8551962483       
41 Vijay yadav   8551962483       
42 ramesh sondekar jnp exports  9930127911  27243213     
43 vithal jathar docks  9930127912       
44 rahul kadam Dispatch /import Dept  9930127913  24127708  24  htshahcorahul@gmail.com 
45 mahendra rudani Custom Clerk  9930127909      htshahcopramod@gmail.com 
46 mahendra rudani   +919930127909       
47 shrikant mane docks  9930127908       
48 shrikant mane   9930127908       
49 kuldeep yadav dock  9930127917       
50 kuldeep yadav   +919930127917       
51 vijaya moopanar Accounts  9930994390  24127708  23  htshahcovijaya@gmail.com 
52 Vijaya moopanar   9930994390       
53 Karishma P. Mane Account Clark  8879853131    22  htshahcokarishma@gmail.com 
54 Karishma mane   8879853131       
55 radha yadav c.s.e  9819129421  24127708  13  htshahcoradha@gmail.com 
56 radha yad   9819129421       
57 devang valia   8652666498       
58 devang valia   8652666498       
59 urmi joshi   9004720439       
60 rajnish mishra   8879566636       
61 rajnish mishra   8897566636       
62 hemant malankar   9920632233  02224127708  14   
63 hemant malankar   9920632233       
64 bramhesh gawandi   7506821689       
65 bramhesh Gawande   7506821689       
66 Shikha gfg  5345  3456  54345  shikhasinha.sinha4@gmail.com 

© 2009 H.T.SHAH & Co. - All rights reserved
Powered by Inventis Private Limited